Algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden MKBwebhosting.eu

Datum 19 -01-2019

Artikel 1. Definities
1. MKBwebhosting.eu: MKBwebhosting.eu is onderdeel van Mobile Interactive Services NLD en is gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder dossiernummer 24367775 .
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met MKBwebhosting.eu een overeenkomst heeft
afgesloten of aan wie MKBwebhosting.eu een offerte daartoe heeft uitgebracht.
3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
4. Account: de online omgeving in de vorm van een klantenpaneel welke aan opdrachtgever
door MKBwebhosting.eu ter beschikking wordt gesteld, nadat deze door opdrachtgever zelf is
aangemaakt, met als doel de dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
5. Dienst(en): de specifieke dienst die MKBwebhosting.eu met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de
overeenkomst dan wel offerte.
6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen MKBwebhosting.eu en opdrachtgever krachtens welke MKBwebhosting.eu de dienst zal uitvoeren.
7. SSL: Secure Sockets Layer (zorgt voor een beveiligde verbinding, te ziens als groen slotje of https)
8. Website: https://www.MKBwebhosting.eu dan wel eventuele subdomeinen en andere extensies.
9. Registry: De organisatie die domeinnamen uitgeeft en een domeinnamenregister beheert.
Bijvoorbeeld: SIDN (.nl), DNS Belgium (.be), EURid (.eu) en Nominet (.uk).

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding
1. De Overeenkomst tussen MKBwebhosting.eu en opdrachtgever komt tot stand doordat opdrachtgever
een elektronische bestelling plaatst via onze website of via zijn of haar account. Op de website staat
aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de website aangegeven
omschrijving van de dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat MKBwebhosting.eu een offerte opstelt
waarin zij aangeeft wat bij de dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding
verschuldigd zal zijn.
2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 kalenderdagen na verzending door MKBwebhosting.eu, tenzij
anders aangegeven in de offerte.
3. Indien blijkt dat door opdrachtgever verstrekte gegevens niet juist te zijn, heeft MKBwebhosting.eu het recht
de prijzen hierop aan te passen.
4. Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen
in, deze algemene voorwaarden zijn voor MKBwebhosting.eu alleen bindend indien en voor zover deze
door MKBwebhosting.eu uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
6. MKBwebhosting.eu heeft het recht een opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van
reden.
7. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden
gewijzigd.
8. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding
door opdrachtgever wordt ontvangen door MKBwebhosting.eu.
9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden,
overige overeenkomsten of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
a. de overeenkomst;
b. de eventueel afgesloten verwerkersovereenkomst;
c. de eventueel afgesloten service level agreement;
d. de eventuele bijlagen;
10. deze algemene voorwaarden;
11. eventuele aanvullende voorwaarden.
12. MKBwebhosting.eu draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de
overeenkomst aan de opdrachtgever (elektronisch downloadbaar) beschikbaar worden
gesteld. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen
van de algemene voorwaarden en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. MKBwebhosting.eu
is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde algemene voorwaarden voor de opdrachtgever toegankelijk te houden.

Artikel 3. Uitvoering van de dienst(en)
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal MKBwebhosting.eu zo spoedig mogelijk de dienst(en)
uitvoeren conform de offerte dan wel electronische bestelling.
2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen spant MKBwebhosting.eu zich in om de dienst(en) naar
beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienst dit vereist, heeft MKBwebhosting.eu het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk
is om een tijdige en juiste uitvoering van de dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt
opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MKBwebhosting.eu aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan MKBwebhosting.eu worden verstrekt.
5. Het is MKBwebhosting.eu toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door opdrachtgever
aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtgever.
6. Indien zulks onderdeel is van de dienst, zal MKBwebhosting.eu opdrachtgever een administratieve
gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft opdrachtgever
toegang tot zijn of haar account. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen via één van de aangegeven betaalmethoden, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
7. Iedere actie die middels het account van opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het account dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan MKBwebhosting.eu te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
8. MKBwebhosting.eu heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de
opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens MKBwebhosting.eu niet nakomt dan
wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Wijziging dienst(en)
1. Alle wijzigingen in de dienst, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het
feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden
wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover
daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd
aan opdrachtgever.
2. Indien MKBwebhosting.eu, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de dienst
onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te
verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de
overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is MKBwebhosting.eu gerechtigd de daaruit
voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat MKBwebhosting.eu tijdig opdrachtgever heeft
geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien
Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het
nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op
restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
2. Alle prijzen op de website, offertes of een andere manier van documentatie van MKBwebhosting.eu zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. MKBwebhosting.eu behoudt zich het recht voor op ieder moment de prijzen en de diensten te wijzigen of
aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
4. Indien klant een wijziging niet wil accepteren, dient klant dit binnen twee weken na
aankondiging schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan MKBwebhosting.eu. MKBwebhosting.eu kan daarop de
wijziging heroverwegen. Indien MKBwebhosting.eu daarop de wijziging niet intrekt, kan de klant binnen zeven
dagen nadien de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
5. Het is MKBwebhosting.eu toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 9% te verhogen (indexeren),
zonder de mogelijkheid voor opdrachtgever om de betreffende overeenkomst op te zeggen.
6. Alle voor MKBwebhosting.eu uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van
opdrachtgever, mits deze aan opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 6. Hosting en aanverwante diensten
1. Indien de dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door
opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of emaildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Het is opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de dienst de Nederlandse of
andere op opdrachtgever of MKBwebhosting.eu van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of
om inbreuk te maken op de rechten van anderen. Hieronder valt in het bijzonder maar niet
uitsluitend het opslaan en/of (doen) verspreiden van informatie die zonder toestemming van
de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend,
beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie
bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert,
evenals (embedded) hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van
derden waar dan ook ter wereld / op internet (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie
legaal zou zijn).
3. MKBwebhosting.eu hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“de klager”) een klacht kunnen
indienen als naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het
oordeel van MKBwebhosting.eu gerechtvaardigd is, is MKBwebhosting.eu gerechtigd het materiaal te verwijderen of
ontoegankelijk te maken. Tevens is MKBwebhosting.eu in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van
opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. MKBwebhosting.eu zal
opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is MKBwebhosting.eu gerechtigd hiervan aangifte te
doen. MKBwebhosting.eu kan hierbij alle relevante informatie over opdrachtgever en de informatie
overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze
instanties MKBwebhosting.eu verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5. Bij herhaaldelijke klachten over de door opdrachtgever aangeboden informatie is MKBwebhosting.eu
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
6. Opdrachtgever vrijwaart MKBwebhosting.eu voor alle schade als gevolg van bovenstaande. MKBwebhosting.eu is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van
MKBwebhosting.eu in het kader van de klachtprocedure.
7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van MKBwebhosting.eu of internetgebruikers te
hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden
processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks MKBwebhosting.eu, overige opdrachtgevers of
internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld kan zijn, SPAM). MKBwebhosting.eu zal
opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt
op opdrachtgever verhaald.
8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet
zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen
hiervan.
9. Zonder toestemming van MKBwebhosting.eu is het opdrachtgever verboden de door MKBwebhosting.eu verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te
dragen.
10. MKBwebhosting.eu kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die opdrachtgever mag
gebruiken in het kader van de dienst. Bij overschrijding van dit maximum is MKBwebhosting.eu bevoegd
een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die
op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
11. Opdrachtgever verstrekt hierbij MKBwebhosting.eu een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever
via de systemen van MKBwebhosting.eu verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven
of te kopiëren op elke door MKBwebhosting.eu geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit
redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door MKBwebhosting.eu.
12. Indien opdrachtgever een SSL-certificaat bij MKBwebhosting.eu afneemt, verklaart opdrachtgever
bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de externe partij die de
certificaten uitgeeft). MKBwebhosting.eu is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit
van de certificaathouder. Ook staat MKBwebhosting.eu niet in voor het beveiligingsniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.
13. De desbetreffende certificatiedienstverlener beslist over de toekenning van het certificaat en
zal daartoe de benodigde geachte validatie uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat dient te
gelden. Opdrachtgever geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is
verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website. Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk.
14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet
handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7. Webhosting
1. Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op
hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door MKBwebhosting.eu aangeboden dienst
webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.
2. MKBwebhosting.eu maakt voor de door haar aangeboden webhosting pakketten
(https://www.MKBwebhosting.eu/webhosting) gebruik van webbased hostingplatform DirectAdmin.
3. Zoals aangegeven op de website biedt MKBwebhosting.eu, webhosting pakketten aan met een up-time
garantie van 99,9%.
4. De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages up-time garantie zijn in geen geval van
toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in artikel 18.
5. Indien de opdrachtgever niet tevreden is met het webhosting pakket, kan opdrachtgever die kenbaar maken, en kan de dienst opgezegd worden. Hier kan geen resitutie plaatsvinden.
6. Opdrachtgever heeft middels het klantenpaneel de mogelijkheid om zijn account en bijbehorende data te verhuizen naar een andere server, dit geheel op eigen risico van opdrachtgever.
8. Indien de verhuizing van de account en/of bijbehorende data eenmaal in werking is gezet,kan deze niet worden onderbroken. De opdrachtgever krijgt vervolgens op aanvraag een nieuw account op een nieuwe / andere server. Het oude Account zal na 5 kalenderdagen automatisch worden verwijderd.

Artikel 8. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de dienst (mede) ertoe strekt dat MKBwebhosting.eu voor opdrachtgever zal of moet bemiddelen bij het
verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn
onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende
instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN.nl). De desbetreffende
instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. MKBwebhosting.eu vervult bij de aanvraag
slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt
gehonoreerd.
3. Opdrachtgever kan uitsluitend via de website van de Registry, waarin vermeld wordt dat de
gevraagde domeinnaam is geregistreerd als eigendom van opdrachtgever, het feit van
registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen
bevestiging van registratie.
4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt MKBwebhosting.eu schadeloos voor alle schade die verband houdt met
(het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.
5. MKBwebhosting.eu is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een
domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt
aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van MKBwebhosting.eu.
6. Indien MKBwebhosting.eu een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal
MKBwebhosting.eu medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht,
verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam.
7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
8. MKBwebhosting.eu heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op
haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij
de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever
in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een
schriftelijke ingebrekestelling.
9. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is
MKBwebhosting.eu gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
één maand.
10. De aan opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van MKBwebhosting.eu en
kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van opdrachtgever niet worden
meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van MKBwebhosting.eu onder hetzelfde IP-adres
opereren (shared hosting).
11. MKBwebhosting.eu heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan
opdrachtgever toe te wijzen.
11. Indien opdrachtgever een .co.uk, .org.uk, .me.uk of .uk domein niet verlengt voordat de
verloopdatum is bereikt, zullen alle diensten van de domeinnaam worden geschorst.
Opdrachtgever kan deze domeinnamen voor een periode van 80 kalenderdagen na de
verloopdatum nog verlengen voor een extra tarief van €29,99 excl. BTW door in te loggen in het
klanten paneel. Na deze periode worden deze domeinnamen verwijderd bij de Registry en
beschikbaar gemaakt voor registratie door derden.
12. Opdrachtgever geeft MKBwebhosting.eu volledige machtiging en toestemming voor het maken van
wijzigingen aan de domeinnaam.

Artikel 9. Connectiviteit

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze overeenkomst.
2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
4. MKBwebhosting.eu kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de dienst. Bij overschrijding van dit maximum is MKBwebhosting.eu bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 10. Beschikbaarheid van de Dienst(en)

1. MKBwebhosting.eu zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door MKBwebhosting.eu opgeslagen data te realiseren.
2. MKBwebhosting.eu zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. MKBwebhosting.eu is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). MKBwebhosting.eu is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de dienst niet ten goede komt.
3. MKBwebhosting.eu zal zich inspannen om te zorgen dat opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van MKBwebhosting.eu. MKBwebhosting.eu kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
4. MKBwebhosting.eu stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan opdrachtgever, tenzij opdrachtgever voorgenoemde expliciet met MKBwebhosting.eu is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om reservekopieën van de bij MKBwebhosting.eu opgeslagen data te maken.
5. Indien naar het oordeel van MKBwebhosting.eu een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van MKBwebhosting.eu of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software of scripts, is MKBwebhosting.eu gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 11. Dienstverlening

1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door MKBwebhosting.eu vooraf bekend gemaakt worden aan opdrachtgever. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen Support Plan of SLA is afgenomen kan MKBwebhosting.eu geen reactietijd garanties geven.

Artikel 16. Online backup

1. Indien de dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van backups, met de backupsoftware van MKBwebhosting.eu, via het internet door opdrachtgever geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken van de backup beschikbaar is en blijft.
3. Opdrachtgever is gehouden de instructies zoals in de backup handleiding worden vermeld strikt op te volgen.
4. MKBwebhosting.eu kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere niet aan MKBwebhosting.eu toe te rekenen oorzaken zich voordoen.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de backupsoftware met inachtneming van de backup-handleiding.
6. MKBwebhosting.eu is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de of een encryptiesleutel door de opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeft gekregen tot de encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de encryptiesleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de encryptiesleutel, de bij MKBwebhosting.eu opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van MKBwebhosting.eu voor directe schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door MKBwebhosting.eu van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel dooreen onrechtmatig handelen van MKBwebhosting.eu, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 250,- (exclusief BTW).
2. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zal de totale aansprakelijkheid van MKBwebhosting.eu voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering van MKBwebhosting.eu zal uitkeren. Indien de verzekering geen uitkering doet, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot een bedrag van EUR 500,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
3. Aansprakelijkheid van MKBwebhosting.eu voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4. Buiten de in artikel 12  lid 1 en 2 genoemde gevallen rust op MKBwebhosting.eu geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 17 lid 1 en 2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van MKBwebhosting.eu.
5. De aansprakelijkheid van MKBwebhosting.eu wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever MKBwebhosting.eu onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MKBwebhosting.eu ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MKBwebhosting.eu in staat is adequaat te reageren.
6. MKBwebhosting.eu is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
7. Opdrachtgever vrijwaart MKBwebhosting.eu voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door MKBwebhosting.eu geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13. Storingen en overmacht

1. MKBwebhosting.eu heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. MKBwebhosting.eu zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. MKBwebhosting.eu is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
2. MKBwebhosting.eu heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal MKBwebhosting.eu zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. MKBwebhosting.eu is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
3. MKBwebhosting.eu zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat MKBwebhosting.eu door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van MKBwebhosting.eu kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Duur en opzegging

1. Indien de dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de website of anders overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die via het account op de website plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
2. Opdrachtgever kan via zijn of haar account automatische verlenging aan zetten (staat standaard uit),hierna wordt het product verlengd vanaf 30 dagen voor de verloopdatum.
3. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
3. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is MKBwebhosting.eu gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgeverop te heffen. MKBwebhosting.eu is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via de website, middels het klantenpaneel en via e-mail opzeggen.
5. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden binnen veertien kalenderdagen na de totstandkoming, tenzij MKBwebhosting.eu reeds met instemming van opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Overeenkomsten voor domeinregistraties, domeinverhuizingen en domeinverlengingen kunnen niet ontbonden worden omdat opdrachtgever MKBwebhosting.eu de opdracht geeft tot directe uitvoering van de overeenkomst.
6. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt,heeft MKBwebhosting.eu het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van MKBwebhosting.eu op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
7. Daarnaast heeft MKBwebhosting.eu het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding te beëindigen, indien opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

1. MKBwebhosting.eu zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de website aangegeven betaalmethodes.
2. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door MKBwebhosting.eu.
3. Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na de betalingstermijn is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door MKBwebhosting.eu.
4. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
6. In bovenstaande gevallen heeft MKBwebhosting.eu voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventiete beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgeverdie hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 16. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. MKBwebhosting.eu behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen na bekendmaking van de wijziging op de website van MKBwebhosting.eu of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ter allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil of kan accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank
3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
5. De door MKBwebhosting.eu ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen(bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door MKBwebhosting.eu, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.
6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomstover te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van MKBwebhosting.eu. MKBwebhosting.eu kan dit doen zonder toestemming van opdrachtgever.

Bijlage 1: Verwerking persoonsgegevens

1. Indien opdrachtnemer in de uitvoering van de diensten persoonsgegevens zal verwerken,verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) opdrachtnemer en opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.
2. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de diensten, voor zolang als de overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en opdrachtnemer als verwerker.
3. De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de diensten mogelijk door opdrachtnemer kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de overeenkomst.
4. Indien in deze algemene voorwaarden, dan wel in de overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.
5. Opdrachtnemer zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6. Opdrachtnemer staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van opdrachtnemer, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
7. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
8. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal er zorg voordragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige,door opdrachtnemer ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer opdrachtgever bezwaar maakt tegen door opdrachtnemer ingeschakelde derden, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
9. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van opdrachtnemer, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden. opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
10. Indien opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van opdrachtnemer dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voorde werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan opdrachtnemer, zal opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan opdrachtnemer. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
11. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden. Deze audit vindt uitsluitend plaatst bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door opdrachtgever.